مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی

سایبرلوفینگ
گرایشات رفتاری
پایان نامه مدیریت
منابع انسانی
مدل سازی
معادلات ساختاری
پرسه زنی اینترنتی
وزارت صنعت و معدن و تجارت
اعتیاد به اینترنت
تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان
روش های مقابله با استرس
بررسی وضعیت پرسه زنی اینترنتی در بین کارکنان

رفتن به سایت اصلی

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر  پرسه زنی اینترنتی  (مطالعه موردی:  وزارت صنعت و معدن و تجارت)
چکیده        
امروزه در اکثر سازمان‌ها خصوصا سازمان‌هایی که مشتری محور نیستند و علی‌الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده‌ای به نام سایبرلوفیگ موج می‌زند.کارکنانی که به ظاهر پشت میز کار خود نشسته‌اند و مشغول کار با رایانه‌ها هستند در واقع در دنیای اینترنت مشغول گشت و گذار بوده و گاه حتی خرید می‌کنند، بصورت آنلاین بازیمی‌کنند، فیلم، عکس و یا  موسیقی دانلود می‌کنند و یا ممکن است در حال گفتگو از طریق ایمیل با دوستان خود باشند.عده‌ای با این پدیده برخورد می‌کنند و سعی در حذف کامل آن دارند در حالی که عده ای نیز به فوایدی چند از این پدیده معتقدند و اعتقاد دارند که به جای حذف کامل سایبرلوفینگ از ادارت می‌توان آن را در جهت صحیح هدایت کرد بنحوی که حتی باعث بروز پیامد‌های مثبتی نیز شود.
در راستای وجود عوامل منفی در پدیده سایبرلوفینگ در این تحقیق تلاش شد تا چندی از پیامد‌های این پدیده در وزارت صنعت و معدن و تجارت شناسایی و ارائه گردد. در این پژوهش کارکنان وزارت صنعت و معدن و تجارت بعنوان نمونه انتخاب شده و بوسیله پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز تحقیق که توسط مدیران و کارشناسان تکمیل شد، بدست آمد.به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون معادلات ساختاری برای میزان همبستگی بین متغییر های مدل استفاده شده است.از نرم افزار  Lisrel برای محاسبات مربوط به متغیر ها و برازندگی مدل استفاده شده استت جزیه و تحلیل داده‌های آماری وجود رابطه مثبت میان عوامل پرسه زنی اینترنتی را با گرایشات رفتاری نشان داد.
کلید واژه ها: سایبرلوفینگ، گرایشات رفتاری
 
1-1-  مقدمه. 3
1-2- بیان مساله تحقیق.. 4
1-3- سابقه موضوع. 6
1-4- ضرورت تحقیق.. 11
1-5- هدف های تحقیق.. 12
1-6- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 12
1-7- روش تحقیق.. 13
1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 13
2-2-1-  تعریف متفرقه وبگری.. 18
2-2-3- طبقه بندی های وبگردی.. 20
2-2-4- عوامل ایجاد کننده  سایبرلوفینگ… 20
2-2-5- وب‌گردی و عملکرد سازمانی.. 23
2-3- سایت‌هایی که پرسه‌زنان اینترنتی را جذب می‌کند. 25
2-4-  خسارت‌های پرسه‌زنی اینترنتی به سازمان‌ها 25
2-4-1- خسارت پرسه‌زنی اینترنتی به بهره‌وری.. 26
2-5- علل  شخصی گرایش کارکنان به پرسه‌زنی اینترنتی.. 26
2-6- راه‌های جلوگیری از بروز پدیده پرسه‌زنی اینترنتی.. 27
2-7- اینترنت… 28
2-1-9- استفاده از اینترنت در محل کار 29
2-6-1-  اعتیاد به اینترنت… 30
2-7- فعالیت‌های سایبرلوفینگ… 31
2-8- نگرش های منفی نسبت به سایبرلوفینگ… 34
2-9- تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان.. 35
2-10- نگرش مثبت به سایبرلوفینگ… 36
2-11- تأثیر سایبرلوفینگ بر خلاقیت و دانش کارمندان سازمان.. 38
2-12-  تأثیر مثبت سایبرلوفینگ بر استرس در محیط کار 39
2-12-1- روش های مقابله با استرس… 41
2-13-  ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و عدالت در سازمان.. 42
2-14- ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و وظایف سازمانی.. 44
2-15- راهکارهای کاهش سایبرلوفینگ… 46
2-15-1-  قوانین قابل قبول استفاده از اینترنت (AUP) 47
2-15-2- برنامه و سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات منفی سایبرلوفینگ… 49
2-15-3-  مراحل تعریف شده برای کاهش سایبرلوفینگ در سازمان.. 51
2-16- مروری بر تحقیقات پیشین.. 52
3-1-  مقدمه. 58
3-2- روش پژوهش…. 58
3-3 – متغیرهای پژوهش…. 59
3-4-  گردآوری داده‌ها و ساختار پرسشنامه. 61
3-5 – روایی (اعتبار) 64
3-6 – پایایی تحقیق.. 65
3-7  روش تجزیه و تحلیل دادهها 67
3-8- مدل‌ معادلات ساختاری.. 67
3-8-1 ویژگیهای لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی.. 68
3-8-2  تفسیر تحلیل عاملی.. 69
3-8-3  استخراج عامل ها 70
3-9  جامعه و نمونه آماری: برآورد حجم نمونه. 70
3-10 روش نمونهگیری.. 71
3- 11  معرفی سازمان مورد مطالعه. 71
4-1- مقدمه. 75
4-2 – تحلیلهای آماری توصیفی.. 75
4-2-1- جنسیت… 75
4-2-2- سن.. 76
4-2-3- وضعیت تاهل.. 77
4-2-4 – میزان سابقه کار 79
4-2-5  نوع استخدام. 81
4-2-7  تحصیلات.. 82
4-3 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته. 83
4-3-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83
4-4  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی.. 84
4-4-1  بررسی نرمال بودن دادها 84
4-4-2-  بررسی وضعیت پرسه زنی اینترنتی.. 85
4-5-  تحلیل عاملی اكتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم ) گرایشات رفتاری.. 86
4-6-تحلیل عاملی اكتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم) پرسه زنی اینترنتی.. 89
4-7- تحلیل عاملی تاییدی مدل های اندازه گیری.. 93
4-8- تحلیل عاملی تاییدی مد ل های اندازه گیری پرسه زنی اینترنتی.. 98
4-9- آزمون فرضیات تحقیق در یک مدل.. 100
5-1- مقدمه. 108
5-2- نتایج فرضیه ها 108
5-2-1- فرضیه اول.. 108
5-2-2- فرضیه دوم. 110
5-2-3- فرضیه سوم. 111
5-2-4- فرضیه چهارم. 111
5-3- نتیجه گیری.. 112
5-4- پیشنهادات.. 130
5-5- محدودیت ها 130
 
فهرست جداول
جدول 1-1- خلاصه تحقیقات گذشته. 8
جدول 3-1: نشانگرهای پرسه زنی اینترنتی.. 62
جدول 3-2: نشانگرهای فرایند گرایشات رفتاری.. 63
جدول 3-3: طیف لیکرت برای پاسخ به سوالات.. 64
جدول 3-4: تائید روایی.. 65
جدول 3-5: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب الفا کرونباخ. 66
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 76
جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 76
جدول 4-3: توزیع فراوانی تاهل پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 78
جدول 4-4: توزیع فراوانی میزان سابقه کار پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 80
جدول 4-5: توزیع فراوانی نوع استخدام  در این تحقیق.. 81
جدول 4-6: توزیع تحصیلات در این تحقیق.. 82
جدول  4-7 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83
جدول 4-8: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق.. 84
جدول 4-9: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها 85
جدول 4-10: نتایج آزمون دو جمله ای برای پرسه زنی اینترنتی.. 86
جدول 4-11: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای گرایشات رفتاری.. 87
جدول 4-12: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده گرایشات رفتاری.. 88
جدول 4-13: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای گرایشات رفتاری  Component Matrix. 89
جدول 4-14: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای پرسه زنی اینترنتی.. 89
جدول 4-15: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده پرسه زنی اینترنتی.. 91
جدول 4-16: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای پرسه زنی اینترنتی (Component Matrix) 91
جدول 4-16: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه سوم برای پرسه زنی اینترنتی.. 92
جدول  4-19 : جدول بارهای عاملی تحقیق به همراه شاخص AVE  عوامل پرسه زنی.. 104
جدول 4-20: فرضیات تحقیق در یک مدل.. 105
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل 1-1- مدل تحقیق.. 13
شکل 2-1-رابطه بین فعالیت‌ها و رفتارهای سایبرلوفینگ منبع: ون دورن (2011) 33
شکل 3-1- نردبان انتزاع متغیرها 61
شکل 2-2- منبع: لیم، 2002، ص 681. 43
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 76
نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 77
نمودار 4-3: توزیع درصد فراوانی مربوط به تاهل در بین پاسخدهندگان.. 78
نمودار 4-4: توزیع فراوانی تاهل بر اساس جنسیت… 79
نمودار 4-6: توزیع فراوانی نوع استخدام. 82
نمودار 4-7: توزیع فراوانی تحصیلات.. 83
نمودار 4-8: نمودار کتل مربوط به ابعاد گرایشات رفتاری.. 87
نمودار 4-9: نمودار کتل مربوط به ابعاد پرسه زنی اینترنتی.. 90
نمودار 4-10: مدل مفهومی گرایشات رفتاری.. 92
نمودار 4-11: مدل مفهومی پرسه زنی اینترنتی.. 93
نمودار 4-12: مدل اندازه گیری گرایشات رفتاری با استفاده تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 95
نمودار 4-13: اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری گرایشات رفتاری.. 96
نمودار 4-14: مدل دوم اندازه گیری گرایشات رفتاری ، و تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 97
نمودار 4-15:اعداد معناداری ضرایب مدل دوم اندازه گیری گرایشات رفتاری.. 97
نمودار 4-13: مدل اندازه گیری پرسه زنی با استفاده تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 99
نمودار 4-14: اعداد معناداری ضرایب اولین مدل اندازه گیری پرسه زنی اینترنتی.. 99
نمودار 4-18: برآورد فرضیات پژوهش در حالت تخمین نوع دوم. 103
نمودار 4-16: برآورد فرضیات پژوهش در حالت تخمین استاندارد. 101
نمودار 4-17: برآورد مدل مفهومی کلی در حالت تخمین استاندارد. 102
نمودار 4-15: مدل مفهومی پژوهش…. 100

بررسی اجزای سرمایه فکری و شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی

بررسی اجزای سرمایه فکری و شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی اجزای سرمایه فکری شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی رابطه سرمایه فکری و توسعه انسانی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی رابطه سرمایه فکری و توسعه انسانی در…

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری توسعه شهری مخاطرات ژئومورفولوژی مخاطره شناسی توسعه شهری مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری دانلود پایان نامه رشته جغرافیا رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه…

پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی (بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی)

پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی (بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی) پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی سیاست و اداره در مدیریت دولتی نظریه…

نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی در مشارکت سیاسی دانشجویان

نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی در مشارکت سیاسی دانشجویان کلمات کلیدی : عوامل موثر بر مشارکت سیاسی مردم شبکه های اجتماعی اینترنتی در ایران تعریف شبکه های اجتماعی اینترنتی تاثير شبکه هاي اجتماعی بر انتخابات ایران تاثیر شبکه های اجتماعی…

روشهای برخورد امام على (ع)و پیامبر(ص) با مخالفان

روشهای برخورد امام على (ع)و پیامبر(ص) با مخالفان پیامبر(ص) امام على (ع) هدایت الهى رحمت پایه و اساس هدایت الهى دانلود روشهای برخورد امام على (ع)و پیامبر(ص) با مخالفان سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در…

آشنایی با صنعت طیور

آشنایی با صنعت طیور آشنایی با صنعت طیور رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه صنعت طیور یکی از بخش های با رشد سریع در صنعت حیوانات است. مصرف جهانی پرندگان در حال افزایش است. مرغ، بوقلمون، اردک، غاز و پرندگان…

فصل سوم پایان نامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت

فصل سوم پایان نامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت کلمات کلیدی : پایان نامه مدیریت دانش مدیریت دانش در سازمان ها فصل سوم مدیریت دانش در شرکت فصل سوم استقرار مدیریت دانش در شرکت فصل سوم پیاده…

بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی

بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی تاریخچه لباس پیشینه نحوه پوشش جریانهای تاثیر گذار بر پوشش و لباس ارتباط پوشش و لباس با مد و طراحی دانلود پایان نامه ارتباط…

پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی

پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی دانلود رایگان پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی آسيب هاي…

 • پاورپوینت چرخه عمر محصول
 • پاورپوینت چرخه عمر محصول کلمات کلیدی : پاورپوینت چرخه عمر محصول – ارشد حسابداری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت چرخه عمر محصول – ارشد حسابداری به تعداد 23 اسلاید پاورپوینت مناسب اساتید و ارائه دانشجویان   تاریخچه دوره عمر محصول هزینه…

 • بررسی مدل های مدیریت کیفیت در خدمات با نگاهی بر مدل کیفیت در پلیس
 • بررسی مدل های مدیریت کیفیت در خدمات با نگاهی بر مدل کیفیت در پلیس مدل کیفیت در پلیس مدل های مدیریت کیفیت مدل های مدیریت کیفیت جامع انواع مدل های مدیریت کیفیت انواع مدل های کیفیت خدمات انواع مدل های…

 • بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران
 • بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی عناصر قتل در حكم شبه عمد قتل در حكم شبه عمد تعریف جرم شبه عمد قتل در حقوق کیفری جرم قتل در حقوق کیفری…

 • پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT
 • پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT مدیریت کیفیت پروژه IT کیفیت مدیریت کیفیت پروژه (PQM) – PMBOK فرآیند جنبش کیفیتی پروژهPMBOK زنجیر کیفیت مدیریت کیفیت پروژه مدیریت کیفیت حرکت (جنبش ٬ تغییر) کیفیت حرکت کیفیت جنبش…

 • پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تعیین Gs خاک در 12 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر
 • پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تعیین Gs خاک در 12 اسلاید کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر کلمات کلیدی : پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تعیین Gs خاک رفتن به سایت اصلی در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک…

 • چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران
 • چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی توقیف اموال محكومٌ‌علیه دانلود پروپوزال كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانلود پروپوزال كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانلود پروپوزال كارشناسی…

 • پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان
 • پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان سرمایه اجتماعی سرمایه ساختاری سرمایه شناختی سرمایه ارتباطی مدیریت دانش عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش دانلود پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت…

 • بررسی مدت زمان با میزان رضایت زناشویی
 • بررسی مدت زمان با میزان رضایت زناشویی زندگی زناشویی دانلود پایان نامه رضایت زناشویی دانلود پایان نامه سازگاری در زندگی زناشویی شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی بررسی مدت زمان با میزان رضایت زناشویی بررسی و شناخت عوامل منجر به…

 • بررسی عوامل موثر سازمانی بر نگرش افراد و نقشها
 • بررسی عوامل موثر سازمانی بر نگرش افراد و نقشها دانلود مقاله نگرش سازمانی رفتار سازمانی نگرش سازمانی فرد دانلود مقاله تاثیر نگرش بر رفتار بررسی عوامل موثر سازمانی بر نگرش افراد و نقشها عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق منابع تکوین خود
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق منابع تکوین خود کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه منابع شناخت خود مبانی نظری منابع شناخت خود پیشینه تحقیق منابع شناخت خود پیشینه داخلی منابع شناخت خود پیشینه خارجی منابع شناخت خود پیشینه پژوهش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی 5
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی 5 کارآفرینی سازمانی مبانی نظری کارآفرینی سازمانی تاریخچه کارآفرینی سازمانی پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی پیشینه پژوهش کارآفرینی سازمانی مبانی نظری در مورد کارآفرینی سازمانی پیشینه تحقیق در مورد کارآفرینی سازمانی ادبیات نظری کارآفرینی…

 • پایان نامه کارشناسی رشته الکترونیک با عنوان سنسور دما
 • پایان نامه کارشناسی رشته الکترونیک با عنوان سنسور دما سنسور دما سنسورهای مقاومتی فلزی سیستم یك وایر باس سیگنال های وایر سیگنال های هشدار دهنده و اپراتوری خصوصیات ‏DC‏ الكتریكی دانلود پایان نامه مهندسی الکترونیک دانلود پایان نامه الکترونیک رفتن…

 • پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک
 • پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک دانلود پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک حوزه های در حال تغییر در مدیریت ریسک مدیریت ریسک مالی ریسک نوسان قیمت کالاها ریسک نرخ بهره ریسک نوسان نرخ جاری ارز مدیریت ریسک های مالی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هویت سازمانی
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هویت سازمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هویت سازمانی مبانی نظری هویت سازمانی پیشینه تحقیق هویت سازمانی پیشینه داخلی هویت سازمانی پیشینه خارجی هویت سازمانی پیشینه پژوهش هویت سازمانی پیشینه نظری هویت سازمانی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی ادبیات نظری رفتار شهروندی سازمانی فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری و…

 • توسعه پايدار و ابعاد آن در تدوین خطی مشی گذاری محیط زیست
 • توسعه پايدار و ابعاد آن در تدوین خطی مشی گذاری محیط زیست توسعه پايدار و ابعاد آن در تدوین خطی مشی گذاری محیط زیست رفتن به سایت اصلی هدف از این تحقیق بررسی توسعه پايدار و ابعاد آن در تدوین…

 • پروپوزال ارزیابی تطبیقی فرهنگ سازمانی در مدارس متفاوت
 • پروپوزال ارزیابی تطبیقی فرهنگ سازمانی در مدارس متفاوت فرهنگ سازمانی مدارس فرهنگ سازمانی در مدارس فرهنگ سازمانی مدیران مدارس فرهنگ سازمانی معلمان مدارس مقایسه فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی پروپوزال فرهنگ سازمانی پروپوزال فرهنگ سازمانی در مدارس رفتن…

 • اصول بهداشت و کمک‌های اولیه
 • اصول بهداشت و کمک‌های اولیه اصول بهداشت و کمک‌های اولیه مقاله اصول بهداشت و کمک‌های اولیه تحقیق اصول بهداشت و کمک‌های اولیه پژوهش اصول بهداشت و کمک‌های اولیه پروژه اصول بهداشت و کمک‌های اولیه رفتن به سایت اصلی • •ظاهرآراسته…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد ریاضی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد ریاضی مبانی نظری عملکرد ریاضی ادبیات نظری عملکرد ریاضی چارچوب نظری عملکرد ریاضی فصل دوم پایان نامه عملکرد ریاضی دانلود مبانی نظری عملکرد ریاضی پیشینه عملکرد ریاضی پیشینه تحقیق عملکرد ریاضی پیشینه داخلی عملکرد…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی استرس
 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی استرس کلمات کلیدی : پیشینه استرس پیشینه تحقیق استرس پیشینه نظری استرس پیشینه داخلی استرس پیشینه خارجی استرس پیشینه پژوهش استرس پیشینه تحقیق درباره استرس پیشینه تحقیق استرس شغلی مبانی نظری مدیریت استرس مبانی نظری در…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی احساس پیوستگی
 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی احساس پیوستگی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه احساس پیوستگی مبانی نظری احساس پیوستگی پیشینه تحقیق احساس پیوستگی پیشینه داخلی احساس پیوستگی پیشینه خارجی احساس پیوستگی پیشینه پژوهش احساس پیوستگی پیشینه نظری احساس پیوستگی ادبیات…

 • پروپوزال پایان نامه هوش معنوی و سلامت روانی
 • پروپوزال پایان نامه هوش معنوی و سلامت روانی کلمات کلیدی : پروپوزال هوش معنوی پروپوزال سلامت روان نمونه پروپوزال سلامت روان پروپوزال در مورد هوش معنوی دانلود پروپوزال درباره هوش معنوی پروپوزال هوش معنوی و سلامت روانی پایان نامه هوش…

 • بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری
 • بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری عزت نفس پیشرفت تحصیلی بررسی عزت نفس دختران دبیرستانی بررسی پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت کلمات کلیدی : مبانی نظری هویت پیشینه تحقیق هویت پیشینه داخلی هویت پیشینه خارجی هویت پیشینه پژوهش هویت پیشینه نظری هویت ادبیات نظری هویت چارچوب نظری هویت فصل دوم پایان نامه هویت رفتن به…

 • پاورپوینت شناخت CMMS
 • پاورپوینت شناخت CMMS کلمات کلیدی : پاورپوینت شناخت CMMS رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شناخت CMMS CMMS سيستم مديريت نگهداري و تعميرات نرم‌افزاري مي‌باشد. اين سيستم‌ها را با عنوان سيستم‌هاي مديريت دارايي سازمان EAM نيز مي‌شناسند. بسته‌هاي CMMS براي هر…

 • تشخیص چهره با رنگ پوست و نمونه های پایگاه داده ای و نحوه اجرای آن
 • تشخیص چهره با رنگ پوست و نمونه های پایگاه داده ای و نحوه اجرای آن پردازش تصویر پردازش تصویر دیجیتال الگوریتم تشخیص صورت تشخیص چهره با رنگ پوست تشخیص صورت با پردازش تصویر تشخیص چهره با رنگ پوست و نمونه…

 • طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان
 • طریقه استنباط فقه القرآن در تفسیر التبیان استنباط آیات الاحكام روش استنباط آیات الاحكام در تفسیر التبیان ویژگی های آیات الاحکام در التبیان روشهای شیخ طوسی در تفسیر التبیان مبانی استنباط شیخ طوسی در تفسیر التبیان پایان نامه تفسیر التبیان…

 • مبانی نظری ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی
 • مبانی نظری ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی کلمات کلیدی : مبانی نظری ادبیات کودک بررسی تاریخی ادبیات کودک مبانی نظری ادبیات کودک و نوجوان ادبیات کودک در ادبیات معاصر عربی بررسی تاریخی ادبیات…

 • پرسشنامه سیاست های شرکت ها برای دسترسی به اهداف خود
 • پرسشنامه سیاست های شرکت ها برای دسترسی به اهداف خود پرسشنامه دسترسی به اهداف پرسشنامه سیاست های شرکت برای دسترسی به اهداف رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه سیاست های شرکت ها برای دسترسی به اهداف خود    …

 • بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی
 • بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی سبک رهبری شاخصهای عملکردی شاخص های عملکرد بیمارستانی شیوه اداره بیمارستانها رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *