بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

PMBOK
بهره وری منابع انسانی
پروژه،
ساخت و ساز شهری
عدد فازی
استاندارد
مهندسی و مدیریت ساخت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
مدیریت پروژه

رفتن به سایت اصلی

 
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق، تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه
حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده است. که پس از بررسی های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل
اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از
کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند، میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با
استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو
روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در
P.N.HR اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج، مدل عددی از بهره وری به نام
ارائه گردید، که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می کرد. در مرحله سوم همان عوامل که به
ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2،1 و 3 قرار
ارائه گردید. این مدل وضعیت HR.P.S گرفت، که این بار پس از تحلیل نتایج، مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام
بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می کرد. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری
منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور، برای
مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
-6-1 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 7
-7-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 7
-8-1 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7
-9-1 بهره وران تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
-10-1 تعریف واژهها …………………………………………………………………………………………………………….. 8
-1-10-1 بهره وری ………………………………………………………………………………………………………… 8
-2-10-1 پروژه ………………………………………………………………………………………………………………. 8
-3-10-1 مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
-4-10-1 منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
-5-10-1 مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
10 ………………………………………………… PMBOK -6-10-1 راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
11………………………………………………………………………………… PLC -7-10-1 چرخه حیات پروژه
-8-10-1 فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
-9-10-1 ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
-11-1 مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 13
-12-1 ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15
-1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 3
-2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
-3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
-4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
-5-1 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
-1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
-2-2 تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
-1-2-2 تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
-2-2-2 تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
-3-2-2 تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
-4-2-2 تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
-3-2 انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
-1-3-2 بهره وری جزئی ……………………………………………………………………………………………….. 22
-2-3-2 بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
-4-2 بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 23
-1-4-2 واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
-2-4-2 روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
-1-2-4-2 روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24
-2-2-4-2 روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25
-3-2-4-2 روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25
-4-2-4-2 روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26
-5-2-4-2 روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26
-6-2-4-2 روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26
27 ………………………………………… PLP -7-2-4-2 روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژه
28 ……………………………………………………………… DEA -8-2-6-2 روش تحلیل پوششی داده ها
-5-2 اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28
-1-5-2 عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29
-6-2 نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
-1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
-2-3 روش تحقیق در بررسی کیفی ………………………………………………………………………………………… 35
-3-3 روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
-4-3 دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37
در پروژه های ساخت و ساز شهری PLC فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد
-1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39
-2-4 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39
-1-2-4 تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40
-2-2-4 استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40
-3-4 روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
-1-3-4 عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
-2-3-4 عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
-3-3-4 نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
-4-4 اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
-5-4 خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
-6-4 دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
-7-4 روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
-8-4 پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47
-9-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48
-1-9-4 روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48
-2-9-4 روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48
-1-2-9-4 مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49
-2-2-9-4 اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50
-3-2-9-4 اعداد فازی مثلثی ………………………………………………………………………………………. 50
-4-2-9-4 عملیات ریاضی با اعداد فازی ………………………………………………………………………. 51
-5-2-9-4 تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51
-6-2-9-4 رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52
-10-4 نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
-11-4 توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
-12-4 توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
-13-4 رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57
-1-13-4 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61
-2-13-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62
-14-4 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62
-1-14-4 رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62
-2-14-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73
-15-4 مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73
جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی P.N.HR فصل پنجم: ارائه مدل
-1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
-2-5 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76
-3-5 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 76
-4-5 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 77
-5-5 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 77
-1-5-5 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………….. 77
77………………………………………………………………………… P.N.HR -2-5-5 معرفی پارامترهای جدول
81……………………………………………………… P.N.HR -6-5 مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل
-7-5 تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………… 84
جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی HR.P.S فصل ششم: ارائه مدل
-1-6 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 87
-2-6 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 87
-3-6 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 87
-4-6 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 88
-5-6 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 88
-1-5-6 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ……………………………………………………………………….. 88
-2-5-6 رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ……………………………………………………………………….. 88
90……………………………………………………………………………………. HR.P.S -6-6 معرفی پارامترهای مدل
91…………………………………………………………………………………. HR.P.S -7-6 روش محاسبه ماتریس
-8-6 تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………… 93
فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
-1-7 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 98
-2-7 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 98
-3-7 نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………… 99
-4-7 ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری ………………… 101
-1-4-7 عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………… 101
-2-4-7 عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 103
-3-4-7 عوامل مهم توسعه تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 104
-4-4-7 عوامل مهم مدیریت تیم پروژه ……………………………………………………………………………. 105
-5-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور ……………………………………………………. 108
-6-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها …………………………………………………………………….. 109
-7-7 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………….. 109
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 112
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 113
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 116
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 

فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی

فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی کلمات کلیدی : مبانی نظری حمایت اجتماعی دانلود مبانی نظری حمایت اجتماعی پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی دانلود پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی پیشینه داخلی حمایت اجتماعی پیشینه خارجی حمایت اجتماعی پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی پیشینه…

امکان سنجی اجرای کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد بانک

امکان سنجی اجرای کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد بانک ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد کارکنان بانک ملت شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc)…

رویکردها، نظریه های و مدل های خط مشی گذاری عمومی در جهت تدوین خط مشی گذاری زیست محیطی

رویکردها، نظریه های و مدل های خط مشی گذاری عمومی در جهت تدوین خط مشی گذاری زیست محیطی تعريف خط مشی گذاری خط مشی گذاری زیست محیطی تدوین خط مشی گذاری زیست محیطی خط مشی گذاری عمومی نظریه های خط…

پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان VOIP And VIDEO CONFERENCE

پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان VOIP And VIDEO CONFERENCE IP VOIP چیست اجزای تشكیل دهنده اصلی VoIP ویدئو کنفرانس WEB CONFERENCE VIDEO CONFERENCE جریانِ داده DATA FLOW دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان VOIP And VIDEO CONFERENCE سیستم…

گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات

گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات دیود زنر دیاك و تریاك اوسی لوسکوپ دانلود گزارش كار كارگاه و آزمایشگاه برق تأسیسات صلف و مدار قدرت مدار فرمان استفاده از مدار ستاره و مثلث در یك مدار استفاده از اوسی…

پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی ept فام و تیلور - 1999

پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی ept فام و تیلور - 1999 پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (ept) پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور 1999 دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور پرسشنامه استاندارد عملکرد…

نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت قبولی و پرداخت در تعهدات

نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت قبولی و پرداخت در تعهدات کلمات کلیدی : بیع الکترونیک مقاله بیع الکترونیکی بیع الکترونیکی چیست پایان نامه بیع الکترونیکی نظریه های نفوذ قبولی تعهدات روش های پرداخت الکترونيکي بیع الکترونیکی در نظام…

بررسی عملکرد SVM's در مسائل دسته بندی

بررسی عملکرد SVM's در مسائل دسته بندی یادگیری ماشین مسائل دسته بندی ماشین بردار پشتیبان ماشین های دسته بندی بردارهای پشتیبان خطی بررسی عملکرد SVMs در مسائل دسته بندی بررسی بردارهای پشتیبان خطی و عملکرد آن ها در مسائل دسته…

پرسشنامه کامل هراس اجتماعی با پایایی و روایی و همسانی درونی و اعتبار محتوایی و ضرایب همبستگی

پرسشنامه کامل هراس اجتماعی با پایایی و روایی و همسانی درونی و اعتبار محتوایی و ضرایب همبستگی پرسشنامه هراس اجتماعی پرسشنامه هراس اجتماعی کودکان پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (spi) پرسشنامه اضطراب اجتماعی اعتبار و روایی پرسشنامه هراس اجتماعی روایی و…

 • ارزش ویژه برند
 • ارزش ویژه برند برند مدل های مالی ارزش گذاری برند دانلود مقالات رشته مدیریت دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت دانلود مقالات مدیریتی سیستم همکاری در فروش فایل خرید مقالات مدیریتی ارزش ویژه برند رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مدیریت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 7
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 7 مبانی نظری داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی مبانی نظری در مورد داده کاوی دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده کاوی پیشینه داده…

 • انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر مبنای موقعیت
 • انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر مبنای موقعیت انتخاب رله سیستمهای مخابرات مشارکتی محوشدگی در شبکه های بی سیم روشهای مشارکت در شبکه های مخابرات مشارکتی انتخاب رله برای سیستمهای مخابرات مشارکتی و ارزیابی آن بر…

 • پروپوزال علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی
 • پروپوزال علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی کلمات کلیدی : حس تعلق مکان سکونتگاه های غیررسمی پروپوزال حس تعلق مکان بررسی ابعاد حس تعلق مکانی پروپوزال عوامل موثر بر حس تعلق مکانی مطالعه تطبیقی…

 • پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب
 • پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب ضرایب سری فوریه سیگنالهای متناوب(پیوسته) قضیه پارسوال خواص سری فوریه شیفت زمانی شیفت فرکانسی معکوس زمانی مزدوج زمانی ضریب زمانی کانولوشن زمانی مقیاس کردن زمانی ضرایب…

 • سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21
 • سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21 دانلود پایان نامه انگلیسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21 سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران ایران آمریکا سیاست خارجی روابط…

 • مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی
 • مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ارزیابی عملکرد فرایند کسب و کار کارت امتیازدهی متوازن دانلود مقالات رشته مدیریت دانلود مقالات مدیریتی دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم همکاری در فروش فایل فروش تحقیق مدیریت مدل های نوین ارزیابی…

 • فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه
 • فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه کلمات کلیدی : دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه مدیریت دانش در ایران پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه…

 • مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی
 • مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی ابهام در معامله رفع ابهام از مورد معامله مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله جهل نسبت به مورد معامله شرایط عوضین در عقد بیع شرایط…

 • طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن
 • طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن سیستم ترمز انواع سیستم ترمز طراحی سیستم ترمز مقایسه بین سیستم های ترمز طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن دانلود پایان نامه سیستم ترمز…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت سود
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت سود مبانی نظری کیفیت سود دانلود مبانی نظری کیفیت سود پیشینه کیفیت سود پیشینه تحقیق کیفیت سود ادبیات نظری کیفیت سود فصل دوم پایان نامه کیفیت سود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود…

 • پاورپوینت انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • پاورپوینت انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پاورپوینت انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی تحقیق انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی مقاله انتخاب یک سیستم اطلاعات…

 • پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان
 • پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان دانلود پاورپوینت SVM دانلود پاورپوینت ماشین بردار پشتیبان دسته بندی داده های جدید مسئله جداسازی غیر خطی ماشین بردار پشتیبان پاورپوینت ماشین بردار پشتیبان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت و ارائه کامل…

 • پاورپوینت تمرین استقامتی: تاثیر آن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، اجرا و هوموستاز
 • پاورپوینت تمرین استقامتی: تاثیر آن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، اجرا و هوموستاز کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت تمرین استقامتی: تاثیر آن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، اجرا و هوموستاز پاورپوینت تمرین استقامتی: تاثیر آن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، اجرا و هوموستاز…

 • پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه ی درسی
 • پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه ی درسی کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه ی درسی بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه ی درسی مراحل تحول افراد در دیدگاه رشدگرا رشد عاطفی…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بدشکلی هراسی
 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بدشکلی هراسی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بدشکلی هراسی مبانی نظری بدشکلی هراسی پیشینه تحقیق بدشکلی هراسی پیشینه داخلی بدشکلی هراسی پیشینه خارجی بدشکلی هراسی پیشینه پژوهش بدشکلی هراسی پیشینه نظری…

 • کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی
 • کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی رفتن به سایت اصلی کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی افرایم توربان، دانشگاه…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک اعتباری در بانک
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک اعتباری در بانک مبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری پیشینه مدیریت ریسک اعتباری دانلود مبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری ادبیات نظری مدیریت ریسک اعتباری فصل دوم پایان نامه مدیریت…

 • موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی و سیاسی آن پیش از اسلام و پس ازآن
 • موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی و سیاسی آن پیش از اسلام و پس ازآن اسلام اوضاع اجتماعی و سیاسی موقعیت جغرافیایی عربستان دانلود پایان نامه رشته معارف موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی و سیاسی آن پیش از اسلام…

 • شناسایی بافت و اقلیم شیراز
 • شناسایی بافت و اقلیم شیراز دانلود تحقیق بافت شهر شیراز دانلود تحقیق اقلیم شهر شیراز شناخت بافت و اقلیم شهر شیراز دورههای تاریخی توسعه شهر شیراز ساختار ا صلی شهر شیراز موقعیت جغرافیایی شیراز ساختار فضایی شهر شیراز دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت معماری بیزانس ( روم شرقی )
 • پاورپوینت معماری بیزانس ( روم شرقی ) معماری بیزانس ( روم شرقی ) مقاله معماری بیزانس ( روم شرقی ) تحقیق معماری بیزانس ( روم شرقی ) رفتن به سایت اصلی –معماری: هنر معماری در روم شرقی (بیزانس) تا قرن…

 • مقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره صفویه
 • مقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره صفویه معماری دوره صفویه پلان معماری های قدیم معماری ایرانی دوره صفویه دانلود مقاله معماری دوره صفویه دانلود مقالات رشته معماری رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره…

 • ارزیابی تطبیقی فرهنگ سازمانی در مدارس متفاوت
 • ارزیابی تطبیقی فرهنگ سازمانی در مدارس متفاوت فرهنگ سازمانی مدارس فرهنگ سازمانی در مدارس فرهنگ سازمانی مدیران مدارس فرهنگ سازمانی معلمان مدارس مقایسه فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی پایان نامه تاثیر فرهنگ سازمانی پایان نامه در مورد فرهنگ…

 • پروپوزال ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان
 • پروپوزال ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان پروپوزال تصمیم‌گیری مشاركتی پروپوزال فناوری اطلاعات پروپوزال مدیریت مشارکتی پروپوزال تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری…

 • ارزیابی معیارهای گزینش دوست در دانش آموزان اول دبیرستان
 • ارزیابی معیارهای گزینش دوست در دانش آموزان اول دبیرستان معیارهای گزینش دوست ملاکهای انتخاب دوست ارزیابی معیارهای گزینش دوست در دانش آموزان اول دبیرستان بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملایر…

 • نظریه های مدیریتی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن
 • نظریه های مدیریتی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان عوامل موثر بر رضایت شغلی در سازمان پایان نامه رضایت شغلی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان نظریه های رضایت شغلی پایان نامه بررسی…

 • پایان نامه بررسی حق الناس در روابط اجتماعی از نگاه قرآن
 • پایان نامه بررسی حق الناس در روابط اجتماعی از نگاه قرآن پایان نامه حق الناس، اسلام، روابط اجتماعی رفتن به سایت اصلی چكیده هرچیز كه حقى از مردم در آن باشد، درحیطه حق الناس قرار مى‌گیرد. تاكید اسلام بر رعایت…

 • پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی
 • پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی محسن صیدی 23 سوالی با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه بازاریابی درونی پرسشنامه بازاریابی داخلی دانلود پرسشنامه بازاریابی داخلی دانلود پرسشنامه بازاریابی داخلی پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی پرسشنامه بازاریابی داخلی محسن صیدی پرسشنامه استاندارد…

 • بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
 • بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه مسؤولیت مدنی دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت در سازمان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت در سازمان مبانی نظری عدالت در سازمان ادبیات نظری عدالت در سازمان چارچوب نظری عدالت در سازمان فصل دوم پایان نامه عدالت در سازمان دانلود مبانی نظری عدالت در سازمان پیشینه عدالت در سازمان…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *