ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی

ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی

کلمات کلیدی :

چابکی سازمانی
عوامل موثر سازماني
عوامل موثر بر سازمانها
پایان نامه چابکی سازمانی
چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی
مدل های دستیابی به چابکی سازمانی
دانلود پایان نامه چابکی سازمان
چابکی سازمانی در شرکت تولید برق
رابطه بین عوامل موثر سازمانی با چابکی سازمانی

رفتن به سایت اصلی

چابکی به معنای توانایی هر سازمانی برای پیش بینی تغییرات موجود در محیط کاری می باشد. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد در دنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت می گیرد. بر این اساس، با وجود اینکه چابکی نقش و اهمیت خاصی در سازمان ها دارد، تا کنون تحقیقات و پژوهش های وسیعی در این زمینه صورت نگرفته است.

 

 

 لذا مسأله اساسی در این تحقیق  بررسی رابطه بعضی از متغیرهای سازمانی با چابکی سازمان می باشد. با توجه به این مهم، محقق تصمیم گرفته رابطه بین برخی از متغیرهای سازمانی- مانند هوش هیجانی ، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری را به عنوان متغیرهای پیش بین در متغییر ملاک( چابکی سازمانی) در یک قاب بنام “بررسی رابطه بین عوامل موثر سازمانی با چابکی سازمانی” بررسی نماید.

 

 

 

 

تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان شرقی می-باشد که بالغ بر 210 نفر بودند. از این تعداد با استفاده روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 136 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه های چابکی سازمانی، هوش هیجانی، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری برای بررسی ارتباط 18 فرضیه حاصل از متغیرها با چابکی سازمانی، در اختیار آنها قرار گرفت. داده ها گردآوری شد و با استفاده از روش های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مشاهده گردید که بین ابعاد این متغیرها با چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشاهده گردید خودمديريتي با مقدار بتا (326/0)، كاربرد دانش با مقدار بتا (282/0)، اتحاد و توافق با مقدار بتا (268/0) و سرمايه‌ي رابطه‌اي با مقدار بتا (229/0) اثر مثبت بیشتری در مقایسه با ساير متغيرها در پیشگویی متغیر چابكي سازماني دارند.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    11
1-2 –  بیان مسئله    13
1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق    15
1 – 4 –  اهداف تحقیق    16
هدف کلی    16
اهداف جزئی    16
1- 5- فرضیه های تحقیق    17
1 – 6 –  سوال پژوهش    18
1 – 8 – تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    18
متغییر ملاک: چابکی سازمان    18
1 – چابکی    18
2- هوش هیجانی    18
3- هوش سازمانی    19
4- مدیریت سرمایه های فکری    19

 

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    21
2-2- پیشینه تحقیق    21
2-2- 1- چابکی سازمانی    23
2-2-2- دیدگاه صاحب نظران به چابکی سازمان    23
2-2-2-1- دیدگاه و چارچوب پروژه NGM    24
2-2-2-2- اصول چابکی از دیدگاه گلدمن، نایجل و پریس    24
2-2-2-3-سنجش چابکی از نظر ریک داو    25
2-2-2-4- مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ    25
2-2-2-5- طراحی سازمان چابک از نظر آمبروس و موریلا    26
2-2-2-6- ارزیابی چابکی از نظر لائو و زئین    27
2-2-2-7-چابکی سازمانی از نظر تورنگ لین و همکاران    27 
2-2-2-8- ارزیابی چابکی از نظر هیلگرزبرگ و همکاران    28
2-2-2-9- ارزیابی چابکی از نظر کومار و موتوانی    29
2-2-2-10- مولفه های چابکی از نظر یوسف، سرحدی و گوناسکاران    29
2-2-2-11- دیدگاه رامش و دیویدسون در مورد تولید چابک(2007)    30
2-2-3- هوش هیجانی    31
2-2-3-1- هوش عاطفی از دیدگاه مایر و سالووی    33
2-2-3-2- هوش هیجانی از دیدگاه بار ـ آن    33
2-2-3-3- مدل هوش هیجانی در محیط کار    33
2-2-3-4- هوش هیجانی از دیدگاه دانیل گلمن    34
2-2-4- خلاصه پژوهش های انجام شده درباره هوش هیجانی    36
2-2-4-1- تحقیقات مرتبط با موضوع در داخل کشور    36
2-2-4-2- تحقیقات مرتبط با موضوع در خارج از کشور    36
2-2-5- هوش سازمانی    37
2-2-5-1- هوش سازماني از ديدگاه كارل آلبرخت    38
2-2-5-2- هوش سازمانی از دیدگاه تي ماتسودا    41
2-2-6- سرمايه هاي فكري    42
2-2-6- 1- تعريف مختلف انديشمندان از سرمايه هاي فكري    44
2-2-6-2- طبقه‌بندي سرمايه فكري از ديدگاه‌هاي مختلف:    45
2-2-6-3- تشريح عناصر و اجزاي اصلي سرمايه هاي فكري    50
1) سرمايه هاي انساني    50
2) سرمايه هاي رابطه اي    52
3) سرمايه هاي ساختاري    53
2-2-6- 4-تحقيقات انجام شده در مورد سرمايه‌هاي فكري    55
2-3 – جمع بندی:    56

 

 

 

فصل سوم : روش تحقیق
3-1 – مقدمه    60
3-2 – روش پژوهش    60
3-3 – جامعه آماري پژوهش و روش نمونه گیری    61
3-4- روش و ابزار گردآوري داده ها    62 
3-5-1- پرسشنامه چابکی    62
پایایی پرسشنامه    63
3-5-3- پرسشنامه هوش هیجانی ویزینگر    63
3-5-4- پرسشنامه سرمايه‌هاي فكري    64
3-5-5- پرسشنامه هوش سازمانی    65
3-6- روش اجرا پژوهش    66
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها    66

 

 

 

فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق
4-1- مقدمه    68
4-2-  يافته‌هاي توصيفي    68
4-2-1-  نوع سمت سازمانی    68
4-2-2- توزیع فراوانی جنسيت كاركنان مورد مطالعه:    69
4-2-3- توزیع فراوانی وضعیت تأهل كاركنان مورد مطالعه:    70
4-2-4- توزیع فراوانی سطح تحصيلات كاركنان مورد مطالعه:    71
4-2-5-  توزيع پراكندگي سن افراد مورد مطالعه:    73
4-2-6-  توزيع پراكندگي سابقه كار افراد مورد مطالعه:    74
4-2-7- توزيع پراكندگي نمره چابكي سازماني افراد مورد مطالعه:    75
4-2-8- توزيع پراكندگي نمره هوش هيجاني افراد مورد مطالعه:    76
4-2-9- توزيع پراكندگي نمره خودآگاهي افراد مورد مطالعه:    77
4-2-10- توزيع پراكندگي نمره خود مديريتي افراد مورد مطالعه:    78
4-2-11- توزيع پراكندگي نمره خودانگيزي افراد مورد مطالعه:    79
4-2-12- توزيع پراكندگي نمره همدلي افراد مورد مطالعه:    80
4-2-13- توزيع پراكندگي نمره مهرات اجتماعي افراد مورد مطالعه:    81
4-2-14- توزيع پراكندگي نمره هوش سازماني افراد مورد مطالعه:    82
4-2-15- توزيع پراكندگي نمره چشم‌انداز استراتژيك افراد مورد مطالعه:    83
4-2-16- توزيع پراكندگي نمره سرنوشت مشترك افراد مورد مطالعه:    84
4-2-17- توزيع پراكندگي نمره ميل به تغيير افراد مورد مطالعه:    85
4-2-18- توزيع پراكندگي نمره اتحاد و توافق افراد مورد مطالعه:    86
4-2-19- توزيع پراكندگي نمره روحيه افراد مورد مطالعه:    87 
4-2-20- توزيع پراكندگي نمره كاربرد دانش افراد مورد مطالعه:    88
4-2-21- توزيع پراكندگي نمره فشار عملكرد افراد مورد مطالعه:    89
4-2-22- توزيع پراكندگي نمره سرمايه فكري افراد مورد مطالعه:    90
4-2-23- توزيع پراكندگي نمره سرمايه انساني افراد مورد مطالعه:    91
4-2-24- توزيع پراكندگي نمره سرمايه ساختاري افراد مورد مطالعه:    92
4-2-25- توزيع پراكندگي نمره سرمايه رابطه‌اي افراد مورد مطالعه:    93
4-3- آمار استنباطي    94
4-3-1 آزمون اسميرنف كولموگروف جهت تشخيص طبيعي بودن توزيع پراكندگي متغيرها:    94
4-4-1- فرضیۀ یک: بین هوش هيجاني با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    95
4-4-2- فرضیۀ 1-1: بین همدلي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    96
4-4-3- فرضیۀ 1-2: بین خودانگيزي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    97
4-4-4- فرضیۀ 1-3: بین مهارت‌هاي اجتماعي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    98
4-4-5- فرضیۀ 1-4: بین خودمديريتي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    99
4-4-6- فرضیۀ 1-5: بین خودآگاهي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    100
4-4-7- فرضیۀ دو: بین هوش سازماني با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    101
4-4-8- فرضیۀ 2-1: بین چشم‌انداز استراتژيك با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    102
4-4-9- فرضیۀ 2-2: بین روحيه با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    103
4-4-10- فرضیۀ 2-3: بین كاربرد دانش با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    104
4-4-11- فرضیۀ 2-4: بین فشار عملكرد با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    105
4-4-12- فرضیۀ 2-5: بین اتحاد و توافق با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    106
4-4-13- فرضیۀ 2-6: بین سرنوشت مشترك با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    107
4-4-14- فرضیۀ 2-7: بین ميل به تغيير با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    108
4-4-15- فرضیۀ سه:بین مديريت سرمايه‌هاي فكري با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    109
4-4-16- فرضیۀ 3-1: بین سرمايه‌هاي ساختاري با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    110
4-4-17- فرضیۀ 3-2: بین سرمايه‌هاي انساني با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    111
4-4-18- فرضیۀ 3-3: بین سرمايه‌هاي رابطه‌اي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    112
4-4-19- تبيين چابكي سازماني بر اساس متغيرهاي مستقل:    113

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    116 
5-2- نتايج تحقيق    117
5-2-1 نتايج نظري تحقيق    117
5-2-2- نتايج تجربي تحقيق    117
5-2-3- نتايج توصيفي تحقيق:    117
5-2-4- نتايج استنباطي تحقيق:    118
5-3- راهکارها و پیشنهادات    122
5-4-  محدودیت‌های تحقیق    124

منابع و مآخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
جدول 3-2 : اعتبار و پايايي سؤالات سرمايه‌هاي فكري    65
جدول شماره 3-3 آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها    66
جدول 4-1 : توزيع فراواني نوع سمت شاغلین نيروگاه برق تبريز    68
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی جنسيت كاركنان مورد مطالعه    69
جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تأهل كاركنان مورد مطالعه    70
جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی سطح تحصيلات كاركنان مورد مطالعه    71
جدول شماره 4-5: توزيع پراكندگي سن افراد مورد مطالعه    73
جدول شماره 4-6: توزيع پراكندگي سابقه كار افراد مورد مطالعه    74
جدول شماره 4-7: توزيع پراكندگي نمره چابكي سازماني    75
جدول شماره 4-8: توزيع پراكندگي نمره هوش هيجاني    76
جدول شماره 4-9: توزيع پراكندگي نمره خودآگاهي    77
جدول شماره 4-10: توزيع پراكندگي نمره خودمديريتي    78
جدول شماره 4-11: توزيع پراكندگي نمره خودانگيزي    79
جدول شماره 4-12: توزيع پراكندگي نمره همدلي    80
جدول شماره 4-13: توزيع پراكندگي نمره مهارت اجتماعي    81
جدول شماره 4-14: توزيع پراكندگي نمره هوش سازماني    82
جدول شماره 4-15: توزيع پراكندگي نمره چشم‌انداز استراتژيك    83
جدول شماره 4-16: توزيع پراكندگي نمره سرنوشت مشترك    84
جدول شماره 4-17: توزيع پراكندگي نمره ميل به تغيير    85
جدول شماره 4-18: توزيع پراكندگي نمره اتحاد و توافق    86 
جدول شماره 4-19: توزيع پراكندگي نمره روحيه    87
جدول شماره 4-20: توزيع پراكندگي نمره كاربرد دانش    88
جدول شماره 4-21: توزيع پراكندگي نمره فشار عملكرد    89
جدول شماره 4-22: توزيع پراكندگي نمره سرمايه فكري    90
جدول شماره 4-23: توزيع پراكندگي نمره سرمايه انساني    91
جدول شماره 4-24: توزيع پراكندگي نمره سرمايه ساختاري    92
جدول شماره 4-25: توزيع پراكندگي نمره سرمايه رابطه‌اي    93
جدول شماره 4-26: آزمون اسميرنف كولموگروف جهت تشخيص طبيعي بودن توزيع مقادير متغيرها    94
جدول 4-27:  ارتباط بين هوش هيجاني و چابكي سازماني    95
جدول 4-28:  ارتباط بين همدلي و چابكي سازماني    96
جدول 4-29:  ارتباط بين خودانگيزي و چابكي سازماني    97
جدول 4-30:  ارتباط بين مهارت‌هاي اجتماعي و چابكي سازماني    98
جدول 4-31:  ارتباط بين خودمديريتي و چابكي سازماني    99
جدول 4-32:  ارتباط بين خودآگاهي و چابكي سازماني    100
جدول 4-33:  ارتباط بين هوش سازماني و چابكي سازماني    101
جدول 4-34:  ارتباط بين چشم‌انداز استراتژيك و چابكي سازماني    102
جدول 4-35:  ارتباط بين روحيه و چابكي سازماني    103
جدول 4-36:  ارتباط بين كاربرد دانش و چابكي سازماني    104
جدول 4-37:  ارتباط بين فشار عملكرد  و چابكي سازماني    105
جدول 4-38:  ارتباط بين اتحاد و توافق  و چابكي سازماني    106
جدول 4-39:  ارتباط بين سرنوشت مشترك  و چابكي سازماني    107
جدول 4-40:  ارتباط بين ميل به تغيير  و چابكي سازماني    108
جدول 4-41:  ارتباط بين مديريت سرمايه‌هاي فكري و چابكي سازماني    109
جدول 4-42:  ارتباط بين سرمايه‌هاي ساختاري  و چابكي سازماني    110
جدول 4-43:  ارتباط بين سرمايه‌هاي انساني و چابكي سازماني    111
جدول 4-44:  ارتباط بين سرمايه‌هاي رابطه‌اي  و چابكي سازماني    112
جدول شماره 4-45: ضرايب متغيرهاي مستقل در شكل رگرسيوني به روش همزمان    113

 

 

 

 

فهرست اشکال
شکل 2-1: مدل چابکی سازمانی کارکنان و مدیران شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان شرق    22 
شکل 2-8 : نگرش به بحث سرمايه‌هاي فكري    44
شکل 2-9 : مفهوم سرمايه فكري از ديدگاه بونتيس- 1998    46
شکل 2-10: طبقه‌بندي اسوبي از طريق چارچوب رديابي دارايي نامشهود    48
شکل 2-11 : طرح ارزش اسكانديا    50
نمودار 3-1- طبقه بندي جامع روشهاي پژوهش    61
نمودار شماره 4-2: توزیع فراوانی جنسيت كاركنان مورد مطالعه    70
نمودار 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تأهل كاركنان مورد مطالعه    71
نمودار شماره 4-4 توزیع فراوانی سطح تحصيلات كاركنان مورد مطالعه    72
نمودار شماره 4-5: توزيع پراكندگي سن افراد مورد مطالعه    73
نمودار شماره 4-6: توزيع پراكندگي سابقه كار افراد مورد مطالعه    74
نمودار شماره 4-7: توزيع پراكندگي نمره چابكي سازماني    75
نمودار شماره 4-9: توزيع پراكندگي نمره خودآگاهي    77
نمودار شماره 4-10: توزيع پراكندگي نمره خودمديريتي    78
نمودار شماره 4-11: توزيع پراكندگي نمره خودانگيزي    79
نمودار شماره 4-12: توزيع پراكندگي نمره همدلي    80
نمودار شماره 4-13: توزيع پراكندگي نمره مهارت اجتماعي    81
نمودار شماره 4-14: توزيع پراكندگي نمره هوش سازماني    82
نمودار شماره 4-15: توزيع پراكندگي نمره چشم‌انداز استراتژيك    83
نمودار شماره 4-16: توزيع پراكندگي نمره سرنوشت مشترك    84
نمودار شماره 4-17: توزيع پراكندگي نمره ميل به تغيير    85
نمودار شماره 4-18: توزيع پراكندگي نمره اتحاد و توافق    86
نمودار شماره 4-19: توزيع پراكندگي نمره روحيه    87
نمودار شماره 4-20: توزيع پراكندگي نمره كاربرد دانش    88
نمودار شماره 4-21: توزيع پراكندگي نمره فشار عملكرد    89
نمودار شماره 4-22: توزيع پراكندگي نمره سرمايه فكري    90
نمودار شماره 4-23: توزيع پراكندگي نمره سرمايه انساني    91
نمودار شماره 4-24: توزيع پراكندگي نمره سرمايه ساختاري    92
نمودار شماره 4-25: توزيع پراكندگي نمره سرمايه رابطه‌اي    93
نمودار 4-26:  ارتباط بين هوش هيجاني و چابكي سازماني    95 
نمودار 4-27:  ارتباط بين همدلي و چابكي سازماني    96
نمودار 4-28:  ارتباط بين خودانگيزي و چابكي سازماني    97
نمودار 4-29:  ارتباط بين مهارت‌هاي اجتماعي و چابكي سازماني    98
نمودار 4-30:  ارتباط بين خودمديريتي و چابكي سازماني    99
نمودار 4-31:  ارتباط بين خودآگاهي و چابكي سازماني    100
نمودار 4-32:  ارتباط بين هوش سازماني و چابكي سازماني    101
نمودار 4-33:  ارتباط بين چشم‌انداز استراتژيك و چابكي سازماني    102
نمودار 4-34:  ارتباط بين روحيه و چابكي سازماني    103
نمودار 4-35:  ارتباط بين كاربرد دانش و چابكي سازماني    104
نمودار 4-36:  ارتباط بين فشار عملكرد  و چابكي سازماني    105
نمودار 4-37:  ارتباط بين اتحاد و توافق  و چابكي سازماني    106
نمودار 4-38:  ارتباط بين سرنوشت مشترك  و چابكي سازماني    107
نمودار 4-39:  ارتباط بين ميل به تغيير  و چابكي سازماني    108
نمودار 4-40:  ارتباط بين مديريت سرمايه‌هاي فكري و چابكي سازماني    109
نمودار 4-41:  ارتباط بين سرمايه‌هاي ساختاري  و چابكي سازماني    110
نمودار 4-42:  ارتباط بين سرمايه‌هاي انساني و چابكي سازماني    111
نمودار 4-43:  ارتباط بين سرمايه‌هاي رابطه‌اي  و چابكي سازماني    112

بررسی اصول و عناصر بازاریابی داخلی سازمان

بررسی اصول و عناصر بازاریابی داخلی سازمان کلمات کلیدی : ابعاد بازاریابی داخلی اهمیت بازاریابی داخلی اهداف بازاریابی داخلی اصول بازاریابی داخلی عناصر بازاریابی داخلی عوامل بازاریابی داخلی تعریف مفهومی بازاریابی داخلی تعریف عملیاتی بازاریابی داخلی تحقیق کامل در مورد…

پاورپوینت ابعاد و كاركردهاي سرمايه‌ي اجتماعي و پيامدهاي حاصل از فرسايش آن

پاورپوینت ابعاد و كاركردهاي سرمايه‌ي اجتماعي و پيامدهاي حاصل از فرسايش آن کلمات کلیدی : پاورپوینت ابعاد و كاركردهاي سرمايه‌ي اجتماعي و پيامدهاي حاصل از فرسايش آن ابعاد و كاركردهاي سرمايه‌ي اجتماعي تعريف سرمايه‌ي اجتماعي و اجزاي آن تاريخچه‌ي مفهوم…

پاورپوینت اقلیم و ساختمان

پاورپوینت اقلیم و ساختمان کلمات کلیدی : پاورپوینت اقلیم و ساختمان اقلیم و ساختمان تحقیق اقلیم و ساختمان مقاله اقلیم و ساختمان تاثیرتابش آفتاب بر سطوح مختلف زاویه سطوح مورد تابش جهت سطوح مورد تابش تابش آفتاب و انرژی حاصل…

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیتهای ساخت املاک)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیتهای ساخت املاک) پاورپوینت استاندارد شماره 16 (آثار تغییر در نرخ ارز) پاورپوینت استاندارد شماره 16 پاورپوینت آثار تغییر در نرخ ارز آثار تغییر در نرخ ارز تغییر در نرخ ارز نرخ ارز تحقیق آثار…

پاورپوینت بررسی سقف کامپوزیت

پاورپوینت بررسی سقف کامپوزیت پاورپوینت بررسی سقف کامپوزیت بررسی سقف کامپوزیت تحقیق بررسی سقف کامپوزیت مقاله بررسی سقف های سبک روش اجرای سقف کامپوزیت بر روی سازه‌های فولادی قالب بندی آرماتوربندی قالب برداری محاسن سقف کامپوزیت نقاط ضعف احتمالی سقف…

پایان نامه کارشناسی رشته هنر با عنوان هنر ایران پیش از اسلام و پس از آن

پایان نامه کارشناسی رشته هنر با عنوان هنر ایران پیش از اسلام و پس از آن هنر هنر ایرانی هنر ایران باستان هنر ایران پس از اسلام دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر با عنوان هنر ایران پیش از اسلام…

سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی الگوهای نظری آن

سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی الگوهای نظری آن اختلال اضطراب اجتماعی سبب شناسی اضطراب اجتماعی شیوع اختلال اضطراب اجتماعی ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی دوره یا سن شروع اختلال اضطراب اجتماعی نشانگان روانشناختی اختلال اضطراب اجتماعی اختلال اضطراب…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر دانلود مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر ادبیات نظری مدیریت کیفیت فراگیر فصل دوم پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر مبانی نظری و پیشینه…

پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلوسئوم

پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلوسئوم دانلود رایگان پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلوسئوم پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلوسئوم بررسی اثر تاریخی کلوسئوم اثر تاریخی کلوسئوم چه کسی کلوسیوم را تاسیس کرد و به چه علت ؟ معماری و مهندسی کلسیوم روم…

 • اهداف و کارکردهای کتابخانه های عمومی
 • اهداف و کارکردهای کتابخانه های عمومی کتابخانه های عمومی اهداف کتابخانه های عمومی کارکردهای کتابخانه های عمومی تحقیق کتابخانه های عمومی دانلود تحقیق کتابخانه های عمومی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق پایان نامه رشته مدیریت آموزشی اهداف و کارکردهای کتابخانه…

 • پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی
 • پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی پاورپوینت مدیریت اخلاقی اخلاقات و صفات بارز کارکنان دولت آفات و صفات ناپسند کارکنان و مدیران دولت تقوی تواضع توکل انتقاد پذیری جاذبه و دافعه سعه صدر ساده…

 • پاورپوینت حقوق شهروندی
 • پاورپوینت حقوق شهروندی پاورپوینت،شهروندی،تکالیف،حقوق شهروندی رفتن به سایت اصلی شهروندی ارتباطی است که افراد را به یک حکومت مشخص پیوند می دهد و در نتیجه برای فرد و حکومت، حقوق و تکالیفی ایجاد می شود.

 • پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی
 • پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی پرسشنامه نگرش نسبت به اینترنت پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به اینترنت پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به اینترنت پرسشنامه سنجش نگرش اینترنتی پرسشنامه سنجش نگرش اینترنتی…

 • بررسی فقهی و حقوقی اهلیت در معامله
 • بررسی فقهی و حقوقی اهلیت در معامله پایان نامه اهلیت در معامله شرایط اهلیت در معامله اهلیت طرفین معامله اهلیت در حقوق ایران بررسی اهلیت در معاملات اهلیت در معامله در فقه وضعیت معاملین فاقد اهلیت اهلیت در معامله در…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران بازاریابی
 • پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران بازاریابی پرسشنامه عوامل موثر در ارزیابی عملکرد مدیران بازاریابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران بازاریابی پرسشنامه عملکرد مدیران بازاریابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت…

 • توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک
 • توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک کلمات کلیدی : زنجیره تامین ناب زنجیره تامین چابک توسعه زنجیره تامین استراتژی های زنجیره تامین ناب استراتژی های زنجیره تامین چابک ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای ناب ویژگی…

 • بررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن
 • بررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تولید ماکارونی کیفیت طبخ ماکارونی تکنولوژی تولید ماکارونی فرآیندهای تولید ماکارونی خصوصیات فیزیکی ماکارونی خصوصیات شیمیایی ماکارونی دانلود پایان نامه ماکارونی دانلود پایان نامه تولید ماکارونی رفتن به سایت…

 • سطوح و مدل های توسعه منابع انسانی با رویکرد باز و بسته به آن
 • سطوح و مدل های توسعه منابع انسانی با رویکرد باز و بسته به آن کلمات کلیدی : توسعه منابع انسانی مدل های توسعه منابع انسانی انواع مدل هاي توسعه منابع انساني تحقیق در مورد توسعه منابع انسانی سطوح تجزیه و…

 • پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان طراحی
 • پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان طراحی هنر طراحی پیکتوگرام سمبول و نماد طراحی گرافیک دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان طراحی خرید پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان طراحی…

 • ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام
 • ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام پااین نامه مطالبات معوق بانک ملی مدیریت ریسک اعتباری رتبه بندی مشتریان بانک اعتبارسنجی مشتریان بانک مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات…

 • پروپوزال سرسختی روانشناختی در زنان
 • پروپوزال سرسختی روانشناختی در زنان کلمات کلیدی : پروپوزال سرسختی دانلود پروپوزال سرسختی پروپوزال در مورد سرسختی پروپوزال سرسختی روانشناختی زنان نمونه پروپوزال سرسختی روانشناختی زنان دانلود پروپوزال سرسختی روانشناختی پروپوزال در مورد سرسختی روانشناختی رفتن به سایت اصلی هدف…

 • دانلود پرسشنامه احساس تنهایی آشر و همکاران با روایی و پایایی
 • دانلود پرسشنامه احساس تنهایی آشر و همکاران با روایی و پایایی کلمات کلیدی : مقیاس تنهایی احساس تنهایی آشر پرسشنامه تنهایی آشر پرسشنامه احساس تنهایی آشر پرسشنامه احساس تنهایی کودکان پرسشنامه ی احساس تنهایی پرسشنامه احساس تنهایی آشر و همکاران…

 • گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر با عنوان شبکه و نگهداری از سخت افزار سیستم
 • گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر با عنوان شبکه و نگهداری از سخت افزار سیستم هدف از برپاسازی شبکه چیست ؟ برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟ مدلهای شبکه توپولوژی شبکه نگهداری از سخت افزار سیستم دانلود گزارش…

 • بررسی میزان پایبندی مذهبی دانشجویان
 • بررسی میزان پایبندی مذهبی دانشجویان دینداری جوانان پایبندی به دین دانلود پایان نامه نگرش جوانان به دین دین ورزی جوانان دانلود پایان نامه پایبندی به دین در دانشجویان پایبندی مذهبی دانشجویان بررسی میزان پایبندی مذهبی دانشجویان دانلود پایان نامه دین…

 • تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری
 • تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری اهرم اقتصادی ارزش دفتری ارزش بازار ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) ارزش بازار به سود هر سهم (PE) روش ضریب درآمدی تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های توسعه پایدار
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های توسعه پایدار مبانی نظری شاخص های توسعه پایدار ادبیات و مبانی نظری شاخص های توسعه پایدار پیشینه تحقیق شاخص های توسعه پایدار دانلود مبانی نظری شاخص های توسعه پایدار فصل دوم پایان نامه…

 • جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر
 • جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر حقوق بیگانگان پایان نامه حقوق بیگانگان پایان نامه حقوق اتباع خارجی جایگاه اتباع خارجی در حقوق بشر حقوق اتباع بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی جایگاه حقوق اتباع خارجی در…

 • پروپوزال مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی
 • پروپوزال مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان بانک مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با تکنیکهای داده‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده‌کاوی پروپوزال مدیریت دانش…

 • تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1330 ق.م. و شرایط و محدوده اعمال آن
 • تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1330 ق.م. و شرایط و محدوده اعمال آن تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1130 ق م محدوده اعمال ماده 1330 ق م شرایط اعمال ماده 1330 ق م پایان نامه عسر و حرج پایان نامه عسر و…

 • پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری
 • پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری پاورپوینت بررسی قابلیت زندگی شهری بررسی قابلیت زندگی شهری قابلیت زندگی شهری تحقیق قابلیت زندگی شهری تئوریهای اثر شهری تنش زاهای محیطی اثرات محیطی فیزیکی نشست زمین خوانایی شهری طراحی مکان و رفتار اجتماعی تحقیقات…

 • بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری
 • بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری خودکشی از نظر پزشکی قانونی چگونگی تشخیص خودکشی عوامل موثر خودکشی دانلود مقاله بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل…

 • شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی
 • شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی پایان نامه انتقال سهم الشركه انتقال قراردادی سهم الشركه انتقال قهری سهم الشركه شرایط عمومی انتقال سهم الشركه شرایط اختصاصی انتقال سهم الشركه مقایسه قرارداد انتقال سهم الشركه با عقود مقایسه قرارداد انتقال…

 • مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج
 • مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج کلمات کلیدی : عیوب فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه مبانی نظری فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه امامیه فسخ نکاح در فقه اهل سنت فسخ…

 • پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)
 • پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) کلمات کلیدی : پرسشنامه سازگاری زناشویی پرسشنامه سازگاری زن و شوهر پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپینر پرسشنامه سازگاري زناشويي پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر نمره گذاری پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر رفتن به…

 • پاورپوینت هوش مصنوعی
 • پاورپوینت هوش مصنوعی کلمات کلیدی : پاورپوینت هوش مصنوعی تحقیق هوش مصنوعی مقاله هوش مصنوعی هوش مصنوعی بررسی هوش مصنوعی پاورپوینت بررسی هوش مصنوعی پاورپوینت آشنایی هوش مصنوعی آشنایی هوش مصنوعی هوش مصنوعی+pptx هوش مصنوعی powerpoint پایان نامه هوش مصنوعی…

 • بررسی دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت درباره نقش رسانه با تشریح نظریه ها
 • بررسی دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت درباره نقش رسانه با تشریح نظریه ها دیدگاه ها درباره نقش رسانه کارکردهای رسانه ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه تکنولوژی و مدیریت رسانه انواع رویکرد مدیران رسانه به تکنولوژی کیفیت برنامه های رسانه…

 • پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک
 • پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک مدیریت سرمایه فکری عملکرد مالی در بانک پارسیان پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت…

 • شرایط اساسی صحت معامله در فقه و قانون مدنی
 • شرایط اساسی صحت معامله در فقه و قانون مدنی مفهوم اهلیت و شرایط آن موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ موارد اشتباه‌ موثر در معامله فرق بين‌ معامله‌ باطل‌ و معامله غيرنافذ فرق بين‌ اضطرار و…

 • پاورپوینت لاكتات و فعاليت بدني
 • پاورپوینت لاكتات و فعاليت بدني کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت لاكتات و فعاليت بدني پاورپوینت لاكتات و فعاليت بدني لاكتات و فعاليت بدني اسيد لاکتيک آستانه لاکتات تعیین آستانه لاکتات ارزش آستانه لاکتات بالا تمرین استقامتی و آستانه لاکتات اندازه…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *